ผู้อำนวยการนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการชุมพร เลิศนอก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการปรีชา โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษชาญนัฏฐ์ อุสาหะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษกุสุมา ขันกสิกรรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนฝ่ายประดิษฐ ทองด้วง
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนางบรรจง ปันทะรส
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุเมธ เฉลิมพันธ์
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษสุรศักดิ์ มีลักษณะ
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภาควิชาพิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาค
หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษเปรม เพ็งยอด
หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยียานยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู เชี่ยวชาญสุรชัย ภักดีจันทร์
หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกมนต์ชัย มูระวงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการสุภาพ เหล็กกล้า
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการวิลัยวัลย์ ชินสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนางรัตนา อินทร์เพ็ญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสำรวจ
ครูประจำ แผนกวิชาสำรวจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนายกิตติพงษ์ ไชยเสนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการสิงหา ตินชาติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโยธา
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการวิชาญ ชาติเหิม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูผู้ช่วยศิวรักษ์ บุญประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษไพลิน กงศูนย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการสมชัย อุ่นทิวากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษอาทิตย์ แก้วแดง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการธงชัย กิตติกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการพิเศษสันติ คงบุญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวีณา กฐินทอง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษจารุณี นุสติ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษหัฎฐหทัย ชุติรัตนา
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชีกวีศักดิ์ แป้นขาว
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษชัยณรงค์ สุขอิ่ม
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการสุริยา คำอุดม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษวัชรัศนิ์ ไชยศาสตร์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการสุนทร เสี้ยวสกุล
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการอัคเนตร ยศสมบัติ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการจักรกฤษณ์ ปัญญา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการจรัญ วงศ์บัณฑิต
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยณัฐวุฒิ สิงห์คำ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยกลยุทธ แก้วบัวดี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการขวัญตา กวีสิทธิสารคุณ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการจิระศักดิ์ แสงหิรัญ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการเจษฎา คำตา
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรทวี มหาชัยวงษ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา
ครู ชำนาญการศิวลี แดงศรี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการมนตรี สุขรื่น
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการธนวัฒน์ วันชุลี
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการสถาปนิก คุ้มสะอาด
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนวาสนา เพ็งผจญ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำไตรรัตน์ กาญจนาโรจน์พันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนาง อมรรัตน์ สุริวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการฤชุตา เศรษฐีธัญญาหาร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษสาคร สุขโข
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการณัฐา อ่อนละม้าย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเชษฐ นิลเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการชลธิชา เหล็กกล้า
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษณัฐนันท์ ตั้งสุจริตธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยเอก ศราวุธ สัมทับ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการคงศักดิ์ มากซุง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษจันทิมา กลางอนันต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษณิชวรรณ การัก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการฉัตรเพชร ธงยศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายอธิปัตย์ จันทร์เกษ
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการจักรกฤษ ปราบปราม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการวรวิทย์ ศรีจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการสุภาวดี ภักดีจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการภาคภูมิ เมฆโพธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการประกิจ ธรรมนิทัศนา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูรัฐพล ใบทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายทศพล รัตนเสรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูวราริณี มิ่งภู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูวารุณี กรัดเนียม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูณัฏฐา บุญโต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูเกสรา เพ็ชรนาดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูศิวนาถ จันทร์อู่
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยพงษ์พัฒน์ พิมพ์ปรุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยศิวเมศร์ เงินโน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยศยามล สุภาพ
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยธรรศกร เกตุวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนายพงศ์ศิริ ธรรมาวุฒิ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยกติกา ไชยศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาสำรวจ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยทศวรรษ คำสม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยวุฒิพร อนุกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วยพชร ทวีทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนางสนธยา สนสำฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยออรญา บุญวิเศษ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยณัฐพงศ์ จันทร์แดง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
ครูผู้ช่วยสิริลักษณ์ รักสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วยนายมนตรี ทิมสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนางสาวศิรประภา นะคะจัด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนายดิฐติพงษ์ หมวกยอด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวจุฑามาศ ยะมาวิรัญ
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายวุฒิศักดิ์ นาสมยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยชัยวัฒน์ สุวรรณโชติ
ครูประจำ เทคโนโลยีก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนายสุริยา งามลม
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายเชนีย์ เบาะสาร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยธนิต กฐินทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษสมพงษ์ มาเครือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูไพรัช น้อยแสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายอภิรักษ์ ระเวกโสม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายศุภเดช เมืองเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยพลกฤต น้อยเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยเสกสรร ทองยศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการพิเศษอาภาพัน เลขะวัฒนพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษสุภัค เทววุฒิศิริกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการองอาจ ขุนสายชมจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการพิเศษรติภัคธีมาณ์ หลวงทน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการดำเนิน สุขขี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการธีรพัฒน์ แสนสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยสุภาพร สุทธิเดช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษจิณณวัตร สุทธิเดช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษศราวุฒิ อิสระชาญพานิช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยณภัทร์ภณ พิลา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการสรายุทธ เขิมขันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยกิติวัจน์ พร้อมเพรียงชัย
ครูประจำ แผนกวิชาสำรวจ
ครู ชำนาญการพิเศษอุบลพันธ์ พร้อมเพรียงชัย
ครูประจำ แผนกวิชาสำรวจ
ครู ชำนาญการพิเศษกฤษณะ เพ็ชรโก
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการ
ข้าราชการพลเรือนทิพวรรณ อนันทสุข
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน)บุญญศิริ อ่ำบุญ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกรณ์ทัศน์ สุคันธจันทร์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนายธเนศ คัมภิรานนท์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวปาจารีย์ กฐินทอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
ครูอัตราจ้างสุรเชษฐ์ อยู่พุ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูลัดฟ้า มั่นปาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาอัสนี ท้วมเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอนุสรณ์ เอี่ยมสุภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครองชวัลย์รัตน์ วิเศษสุมน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายพงศ์จิรัฏฐ์ จันทร์ครุธ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครองMr.Wang Xinghan
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายไตรรงค์ กุ้ยบำรุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนางสาวเขมิศรา ทมกระโทก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายอมรเทพ มาสงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายกาจพล วงศ์เกดไชยกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายพีระยุทธ์ ไวทยานนท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายสุชล ทองสักโก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายนพณัฐ วิไลศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายภาสกร ภู่ธิชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเกียรติศักดิ์ เทพแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาคำรณ แดงเล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบัณฑิต สุ่มศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนภาณุวัฒน์ น้ำจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศุภชัย พูลพจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายมานิตย์ เพ็ชรสุกใส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจุฑารัฐ โพธิ์เกตุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอริญชย์พัทธ์ เษตรพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนพพร ไกรรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักรัตพล ศรีใจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพรชัย สมณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุริยะ อัมรนันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเจนณรงค์ คำบรรลือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองศักดิ์ดา นิ่มสำอาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาธิต นนท์แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวรรษพล หมวกแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนธีรพัฒน์ อำพาศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาMaricris Melchor
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนำโชค พูลเขตนคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานิพนธ์ จงประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนRhenie Gonzales
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองวนิดา ครุฑธานุชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสรพจน์ พิมสวรรค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนดาวรุ่ง พูลทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคียศกร อ่วมมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนประธาน อุ่นอุรา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวุฒิชัย รัตนมณีพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนจตุรพรชัย แป้นตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวรฉัตร ราชวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนบังอร โพธิ์พันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรักษรินทร์ ศรีวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสุพัฒน์ เกษรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสำรวจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวราภรณ์ บุญล้อม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีบุญอนันต์ สุธาสิริทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองสุนทร มีไพฑูรย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างประจำบุรินทร์ วิไลศิริ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่มานพ รัตนพิบูลย์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่สุรกฤต เพ็ญวิจิตร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)ประเสริฐ ก๋งแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
ลูกจ้างอัตราจ้างยามรักษาการณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)กัญญานัท คมขำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)วันเพ็ญ นุชเป่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)ธารทิพย์ มาสมาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)อทิตยา คำฉ่ำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น้อย แสงภู่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่อัครพล คูณสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่วโรดม รัตนพิบูลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่พัชรี เพ็ชรขาว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ชานัญชิดา พนมเครือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่สมคิด พวงไทย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)สำเริง เทียนขาว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่ว่าที่ ร.ต. อาทิตย์ สิลาโส
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนกมลชนก อินทยา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางหทัยรัตน์ กลางหมู่
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวพัชรี ศรีบุษกรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาญาณิศา ปิยะจิตติวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรปาลิตา สรภูมิ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายวิชัย ศิริรวง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวจิราภรณ์ จุลศรี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวดารารัตน์ ฤทธิ์เรืองเดช
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวสุภาพร นามวิชัย
เจ้าหน้าที่ งานการเงินภูวรินทร์ นุชชม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวรุ่งรัตน์ แก้วเกิด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรคณาสิริ วิริวัฒน์ธนารุจน์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลพงศธร ยาวิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวนฤมล หว่างจ้อย
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรศรัญญา เอี่ยมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรรุ่งทิพย์ วราโภค
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)สุมิทิรา ฉัตรเจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินปาณิศา ด้วงนวม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินรุ่งเรือง จันไข่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุเยาวเรศ เอี่ยมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุแก้วกานดา หิรัญสุต
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุอัมพวรรณ กันต์กวีวัฒน์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่พีษญา ก๋งแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)เอกพจน์ อวสานะพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)กัลยา ชื่นผล
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณมณฑา เรืองทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจสุนีนาถ อัมรนันท์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาปัทมา ปัญญา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนธัญญารัตน์ แสงอรุณ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายวิชาการทวีศักดิ์ ดีเลิศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
นักศึกษาฝึกสอนมารุต กลิ่นดอกไม้
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์ชัยวัฒน์ โห้พลอย
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์กรกิติ ศุภพล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์ชัยชนะ บุญประกอบ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานชุติกาญจน์ เหี่ยวเกิด
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างอรอุษา เกเจริญ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างพงศธร เจนสาริกรณ์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมจิรายุทธ วัดแก้ว
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมสุรเชษฐ์ อรัญนุมาศ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมธนชิต เซี่ยงฉิน
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสรวิชญ์ กัณหาหวล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนภาพร คงคาสวัสดิ์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง