หัวหน้างานจารุณี นุสติ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ศรัญญา เอี่ยมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงานวารุณี กรัดเนียม
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูลัดฟ้า มั่นปาน
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)เกสรา เพ็ชรนาดี
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูเจษฎา คำตา
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)