หัวหน้างานนายสุเมธ เฉลิมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่นางสาวนฤมล หว่างจ้อย
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ช่วยงานณัฐา อ่อนละม้าย
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนายอธิปัตย์ จันทร์เกษ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการวิลัยวัลย์ ชินสิทธิ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการบุญญศิริ อ่ำบุญ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรณัฏฐา บุญโต
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูออรญา บุญวิเศษ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนางสาวศิรประภา นะคะจัด
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนิพนธ์ จงประเสริฐ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรสถาปนิก คุ้มสะอาด
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร