หัวหน้างานวีณา กฐินทอง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่นางสาวสุภาพร นามวิชัย
เจ้าหน้าที่ งานการเงินสุมิทิรา ฉัตรเจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินปาณิศา ด้วงนวม
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ผู้ช่วยงานนาง อมรรัตน์ สุริวงษ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการนิพนธ์ จงประเสริฐ
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน