หัวหน้างานทวี มหาชัยวงษ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่รุ่งเรือง จันไข่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุเยาวเรศ เอี่ยมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุแก้วกานดา หิรัญสุต
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยงานกรณ์ทัศน์ สุคันธจันทร์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูพชร ทวีทรัพย์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยณัฐพงศ์ จันทร์แดง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยจุฑารัฐ โพธิ์เกตุ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ