หัวหน้างานอัคเนตร ยศสมบัติ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการ
ลูกจ้างประจำบุรินทร์ วิไลศิริ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่มานพ รัตนพิบูลย์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้างอทิตยา คำฉ่ำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น้อย แสงภู่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่อัครพล คูณสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่วโรดม รัตนพิบูลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่พัชรี เพ็ชรขาว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ชานัญชิดา พนมเครือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่นายวิชัย ศิริรวง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่อัมพวรรณ กันต์กวีวัฒน์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงานพงษ์พัฒน์ พิมพ์ปรุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วยอนุสรณ์ เอี่ยมสุภา
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายดิฐติพงษ์ หมวกยอด
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วย