หัวหน้างานจรัญ วงศ์บัณฑิต
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่รุ่งทิพย์ วราโภค
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)พีษญา ก๋งแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)เอกพจน์ อวสานะพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงานวุฒิพร อนุกูล
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูผู้ช่วยอัสนี ท้วมเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูชัยวัฒน์ สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูผู้ช่วยจุฑารัฐ โพธิ์เกตุ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)สาธิต นนท์แก้ว
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)เจษฎา คำตา
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นำโชค พูลเขตนคร
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)วนิดา ครุฑธานุชาติ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)