หัวหน้างานสุริยา คำอุดม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ปาลิตา สรภูมิ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงานพิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาค
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษกลยุทธ แก้วบัวดี
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนพพร ไกรรักษ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนิพนธ์ จงประเสริฐ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ