หัวหน้างานณัฐวุฒิ สิงห์คำ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่มณฑา เรืองทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงานกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยศราวุฒิ อิสระชาญพานิช
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย