หัวหน้างานธนวัฒน์ วันชุลี
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ภูวรินทร์ นุชชม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงานณิชวรรณ การัก
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการชัยณรงค์ สุขอิ่ม
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนางรัตนา อินทร์เพ็ญ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูรัฐพล ใบทอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนางสาวจุฑามาศ ยะมาวิรัญ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายเชนีย์ เบาะสาร
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายมานิตย์ เพ็ชรสุกใส
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนพพร ไกรรักษ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานวุฒิชัย รัตนมณีพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานดำเนิน สุขขี
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการสุนทร มีไพฑูรย์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานสรายุทธ เขิมขันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย