หัวหน้างานสถาปนิก คุ้มสะอาด
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่นางสาวดารารัตน์ ฤทธิ์เรืองเดช
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงานจักรกฤษณ์ ปัญญา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการลัดฟ้า มั่นปาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาบัณฑิต สุ่มศรี
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาจุฑารัฐ โพธิ์เกตุ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาพลกฤต น้อยเกิด
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนำโชค พูลเขตนคร
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาสรพจน์ พิมสวรรค์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษายศกร อ่วมมี
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาสุนทร มีไพฑูรย์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา