หัวหน้างานขวัญตา กวีสิทธิสารคุณ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่นางหทัยรัตน์ กลางหมู่
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวจิราภรณ์ จุลศรี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงานณิชวรรณ การัก
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการทศวรรษ คำสม
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนายวุฒิศักดิ์ นาสมยนต์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยอริญชย์พัทธ์ เษตรพงษ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนิพนธ์ จงประเสริฐ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนวุฒิชัย รัตนมณีพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนองอาจ ขุนสายชมจันทร์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการพิเศษ