หัวหน้างานวาสนา เพ็งผจญ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่คณาสิริ วิริวัฒน์ธนารุจน์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงานพิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาค
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษชัยณรงค์ สุขอิ่ม
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนายสุริยา งามลม
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยรติภัคธีมาณ์ หลวงทน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการศราวุฒิ อิสระชาญพานิช
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย